Klanten beoordelen ons gemiddeld met 5/5

5/5

Algemene voorwaarden Highwoods B.V.

Artikel 1 Definities

 1.1 Arbeidskrachten: 

Personen die in dienst zijn van Opdrachtnemer, dan wel van derden die zijn ingeschakeld door Opdrachtnemer, dan wel anderszins bij de Prestatie van Opdrachtnemer zijn betrokken. 

 

1.2 AV: 

De voorliggende set Algemene Voorwaarden van Highwoods. 

 

1.3 Bestek: 

De voorwaarden voor – dan wel de technische omschrijving van – een bouwkundig werk en alle daaraan gekoppelde en daarmee verband houdende documenten. 

 

1.4 BV: 

Een set Bijzondere Voorwaarden van Highwoods waarin afspraken staan voor specifieke (technische) werkzaamheden, aangeduid met een specifiek nummer. 

 

1.5 BW: 

Het Burgerlijk Wetboek. 

 

1.6

Digitaal bouwplaats-registratiesysteem: het digitale systeem voor registratie en identificatie van Arbeidskrachten en bezoekers van bouwplaatsen en projecten. 

 

1.7 Opdrachtnemer: 

De partij waarmee Highwoods een Overeenkomst sluit. 

 

1.8 Opdrachtsom: 

De prijs voor de Prestatie die Partijen zijn overeengekomen en die is vastgelegd in de Overeenkomst 

 

1.9 Overeenkomst: 

De schriftelijk vastgelegde afspraken tussen Partijen waarmee Opdrachtnemer zich jegens Highwoods verplicht tot het leveren van de Prestatie. 

 

1.10 Overmacht: 

Situatie waardoor de Overeenkomst (tijdelijk) niet kan worden nagekomen en die niet aan Opdrachtnemer is toe te rekenen, zoals bepaald in artikel 6:75 BW. Onder overmacht aan de zijde van Opdrachtnemer wordt in ieder geval niet begrepen: gebrek aan personeel, stakingen, ziekte van personeel, verlate aanlevering of ongeschiktheid van voor de Prestatie benodigdegoederen, grondstoffentekort, transportproblemen, tekortkomingen vandoor Opdrachtnemer ingeschakelde derden, storingen in de productie van Opdrachtnemer en liquiditeits- of solvabiliteitsproblemen bij Opdrachtnemer. Verder wordt onder overmacht niet verstaan: vertraging of stijging van kosten die het gevolg zijn van (maatregelen rondom) COVID-19/corona. 

 

1.11 Partijen: 

Highwoods en Opdrachtnemer. 

 

1.12 Prestatie: 

Hetgeen Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst moet leveren: goederen, diensten en/of werkzaamheden. 

 

1.13 Principaal: 

De partij waarmee Highwoods een (aannemings)overeenkomst sluit, op basis waarvan Highwoods de Overeenkomst sluit met Opdrachtnemer. 

 

1.14 Schriftelijk: 

Op papier of (als gescand bestand) per e-mail. 

 

1.15 Highwoods: 

Highwoods B.V. en aan haar gelieerde rechtspersonen, die met Opdrachtnemer een Overeenkomst sluit(en). 

 

1.16 Verzuim: 

Situatie waarin Opdrachtnemer 1) is tekort-geschoten in de nakoming van de Overeenkomst en niet binnen de door Highwoods gestelde redelijke termijn alsnog is nagekomen, 2) de Prestatie niet conform planning heeft geleverd, 3) overigens op grond van artikel 6:83 sub b of c BW in verzuim is geraakt, of 4) van Highwoods in redelijkheid, gelet op de omstandigheden van het geval, niet gevergd kan worden om eerst Opdrachtnemer in gebreke te stellen. 

 

1.17 Werkterrein: 

De locatie waar de Prestatie feitelijk moet worden (af)geleverd. 

 

1.18 Wkb: 

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. 

 

1.19

De in dit artikel gehanteerde definities worden ook in de Overeenkomst gehanteerd. 

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1

De AV zijn van toepassing op de Overeen-komst. 

 

2.2

De BV zijn van toepassing op de Overeenkomst indien Partijen dat overeenkomen. 

 

2.3

Aanvullingen op of afwijkingen van de AV of BV worden uitsluitend schriftelijk overeen-gekomen. 

 

2.4

De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtnemer wijst Highwoods uit-drukkelijk van de hand.

Artikel 3 Voldoen aan wet- en regelgeving

3.1

Opdrachtnemer garandeert dat hij voldoet aan alle voor de Overeenkomst en de Prestatie relevante wet- en regelgeving zoals die van kracht is op de dag van ondertekening van de Overeenkomst, ook wanneer wet- en regelgeving niet expliciet genoemd wordt in de Overeenkomst, de AV of de BV. 

 

3.2

Opdrachtnemer levert aan Highwoods, voor zover van toepassing op diens werkzaamheden, op eerste verzoek de bescheiden aan die Highwoods op grond van artikel 7:757a BW (‘dossier opdrachtgever Wkb’) moet overleggen aan Principaal. 

 

3.3

Voor zover van toepassing op grond van de Wkb, en voor zover dit van toepassing is op de door Opdrachtnemer uit te voeren werkzaamheden, zal Opdrachtnemer ook op eerste verzoek van Highwoods respectievelijk de namens Highwoods ingeschakelde kwaliteitsborger, tijdig de bescheiden aanleveren die nodig zijn om het ‘dossier bevoegd gezag’ samen te kunnen stellen. 

 

3.4

Tot de bescheiden als genoemd in artikel 3.2 en 3.3 behoren bijvoorbeeld tekeningen, berekeningen, revisiebescheiden en keuringsrapporten. 

Artikel 4 Waarschuwingsplicht Opdrachtnemer

4.1

Opdrachtnemer waarschuwt Highwoods tijdig schriftelijk voor kenbare onjuistheden en/of onduidelijkheden in de stukken die Highwoods aanlevert. 

 

4.2

Wanneer Opdrachtnemer de in artikel 4.1 AV genoemde waarschuwing nalaat, kan Opdrachtnemer zich (later) niet beroepen op deze fouten of ontbrekende onderdelen en is Opdrachtnemer aansprakelijk voor de schade. 

 

4.3

Opdrachtnemer stelt Highwoods tijdig op de hoogte van eventuele wijzigingen die de onderneming van Opdrachtnemer betreffen en die de belangen van Highwoods kunnen raken. 

Artikel 5 Data, persoonsgegevens en privacy

5.1

Voor zover Highwoods persoonsgegevens verwerkt, doet zij dit in overeenstemming met de privacyregelgeving en haar privacy-verklaringen, gepubliceerd op www.highwoods.nl. 

 

5.2

Voor zover Highwoods en Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens uitwisselen, voldoet Opdrachtnemer aan privacyregelgeving. 

 

5.3

Opdrachtnemer treft de vereiste beveiligingsmaatregelen om te voldoen aan privacy-regelgeving. Opdrachtnemer is verplicht Highwoods hierover op verzoek direct en schriftelijk te informeren. 

 

5.4

Opdrachtnemer is verplicht om eventuele datalekken – waarbij persoonsgegevens betrokken zijn waarvan Highwoods de verantwoordelijke is in de zin van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) – direct, uiterlijk binnen 24 uur, te melden aan Highwoods, middels de verzending van een bericht aan info@highwoods.nl. 

 

5.5

Opdrachtnemer dient Highwoods direct te informeren over eventuele klachten en (informatie)verzoeken, waaronder begrepen verzoeken om persoonsgegevens te corrigeren, te verwijderen of te beperken. Opdrachtnemer zal niet rechtstreeks antwoorden, behalve voor zover specifiek daartoe geïnstrueerd door Highwoods. 

Artikel 6 Geheimhouding

6.1

Opdrachtnemer en Arbeidskrachten zijn verplicht tot geheimhouding jegens derden voor wat betreft de Overeenkomst en/of Highwoods, tenzij uit de Overeenkomst of de aard van de Prestatie anders volgt. 

 

6.2

Opdrachtnemer zal aan hem verstrekte informatie en gegevens uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van de Overeenkomst. 

 

6.3

Het is Opdrachtnemer niet toegestaan de naam van Highwoods te gebruiken in (digitale) publicaties, advertenties of op enige andere wijze, tenzij Highwoods daarvoor Schriftelijk toestemming heeft gegeven. 

 

6.4

Opdrachtnemer zal de in dit artikel genoemde verplichtingen opleggen aan Arbeidskrachten. Opdrachtnemer zal eveneens aan Arbeidskrachten opleggen dat zij de in dit artikel genoemde verplichtingen bij wijze van kettingbeding doorgeven aan door hen in te schakelen derden. 

Artikel 7 Rangorde

7.1

In geval van tegenstrijdigheid tussen documenten geldt de volgende rangorde: 

a. Nieuw document gaat voor oud. 

b. Beschrijving gaat voor tekening. 

c. Bijzondere regeling gaat voor algemene regeling, waarbij a gaat voor b en c en waarbij b gaat voor c. 

Artikel 8 Toepasselijk recht en geschillen

8.1

Op de AV en de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

 

8.2

Indien een geschil tussen Partijen ontstaat, treden (de directies van) Partijen in overleg om te komen tot een oplossing. 

 

8.3

Wanneer het overleg niet tot een oplossing leidt en geschilbeslechting nodig is, wordt het geschil voorgelegd aan de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen. 

 

8.4

Highwoods is in afwijking van het bepaalde in artikel 8.3 AV gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde burgerlijke rechter, dan wel aan de instantie die tussen 

Artikel 9 Totstandkoming Overeenkomst

9.1

Voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst doet Opdrachtnemer een aanbieding die voldoet aan de door Highwoods opgegeven specificaties. 

 

9.2

Eventuele afwijkingen van de specificaties van Highwoods meldt Opdrachtnemer schriftelijk vooraf. Afwijkingen gelden pas na schriftelijke goedkeuring door Highwoods. 

 

9.3

De Overeenkomst komt uitsluitend schriftelijk tot stand. Eventuele wijziging van de Overeenkomst geschiedt eveneens uitsluitend schriftelijk. 

 

9.4

Opdrachtnemer zendt vóór feitelijke uitvoering van de Overeenkomst een rechtsgeldig al dan niet Digitaal getekend exemplaar van de Overeenkomst aan Highwoods – indien van toepassing – inclusief bijlagen. 

 

9.5

Indien de Overeenkomst wordt gesloten met twee of meer natuurlijke personen of rechtspersonen, zijn deze hoofdelijk gehouden 

Artikel 10 Opdrachtsom, facturatie en betaling

10.1

De Opdrachtsom is vast gedurende de looptijd van de Overeenkomst. Wijzigingen in prijzen, lonen, kosten, sociale lasten, belastingen of andere kostenverhogende omstandigheden, wijzigen de Opdrachtsom niet. 

 

10.2

De betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum.

 

10.3

Highwoods betaalt de factuur indien (voor zover van toepassing op de Prestatie): 

a. de factuur – inclusief bijlagen ingescand in één (pdf) bestand – is goedgekeurd; 

b. het mandagenregister in geval van werkzaamheden op de bouwplaats – ook bij niet WKA-plichtige werkzaamheden-volledig en naar waarheid is ingevuld volgens het format van Highwoods. Indien Opdrachtnemer gebruik maakt van een ander mandagenregister, bevat die ten minste dezelfde elementen als het format van Highwoods en behoeft dat goedkeuring van Highwoods; 

c. Opdrachtnemer uitdrukkelijk verklaart dat de door haar ingeschakelde werknemers – in overeenstemming met de Wet Aanpak Schijnconstructies – conform de CAO zijn betaald; 

d. is voldaan aan het bepaalde in artikel 13 AV; 

e. door de uitvoerder van Highwoods (het deel van) de Prestatie, waarop de factuur betrekking heeft, is goedgekeurd; 

f. Opdrachtnemer zorggedragen heeft voor correcte invoer en aanmelding van Arbeidskrachten in het Digitaal bouwplaats-registratiesysteem; 

g. heeft voldaan aan de verplichting om per drie maanden een verklaring betalings-gedrag te overleggen. 

 

10.4

Indien tussen Partijen een onderhoudstermijn is overeengekomen als bedoeld in artikel 29 AV, is Highwoods gerechtigd om – tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen door Opdrachtnemer – 5% van de Opdrachtsom in te houden gedurende de onderhoudstermijn. 

 

10.5

Indien Highwoods op grond van de Invorderingswet 1990 (WKA) hoofdelijk aansprakelijk is voor loonheffing van Opdrachtnemer worden door Opdrachtnemer aanvullend op 10.3 AV op de factuur vermeld: 

a. de tekst ‘Omzetbelasting verlegd’. 

b. het BTW-ID-nummer van de desbetreffende Highwoods entiteit. 

Artikel 11 Eenheidsprijzen en hoeveelheden

11.1

Indien van toepassing op de Prestatie worden de door Opdrachtnemer gehanteerde eenheidsprijzen en uurlonen in de Overeenkomst vastgelegd. 

 

11.2

Bij verrekenbare hoeveelheden worden de in de Overeenkomst vastgelegde eenheidsprijzen gehanteerd. 

 

11.3

Partijen stellen gezamenlijk de verrekenbare hoeveelheden vast door opmeting in het werk en/of in de werktekeningen, conform NEN3699. 

 

11.4

Uitsluitend de daadwerkelijk in het werk gebruikte netto hoeveelheden worden verrekend. 

 

11.5

Bij de laatste betalingstermijn – of eerder op verzoek van Highwoods – verstrekt Opdrachtnemer een namens Highwoods getekende lijst van verwerkte verrekenbare hoeveelheden.

Artikel 12 Onder-aanneming

12.1

Wanneer Opdrachtnemer de uitvoering van de Overeenkomst (gedeeltelijk) wenst op te dragen aan een derde, vraagt zij voorafgaand schriftelijk toestemming aan Highwoods. 

 

12.2

Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat alle relevante verplichtingen uit de Overeenkomst integraal worden doorgelegd aan door Opdrachtnemer ingeschakelde derden. 

 

12.3

De Opdrachtnemer dient de door hem ingeschakelde derden als afzonderlijke partij aan te melden in het Digitaal bouwplaats-registratiesysteem. 

 

12.4

Door Opdrachtnemer ingeschakelde derden dienen zorg te dragen voor correcte invoer en aanmelding van zijn Arbeidskrachten en eventuele door hem ingeschakelde derde(n) in het Digitaal bouwplaats-registratiesysteem. 

 

12.5

De inschakeling van derden door Opdrachtnemer, ontslaat Opdrachtnemer niet van haar eigen aansprakelijkheid ten aanzien van Highwoods. 

Artikel 13 Inschakeling derden – relevante wet- en regelgeving

13.1

Opdrachtnemer garandeert dat hij voldoet aan wet- en regelgeving rondom het verrichten van arbeid en het tewerkstellen van Arbeidskrachten, waaronder in ieder geval: de Wet Ketenaansprakelijkheid, de Wet Aanpak Schijnconstructies, de Wet Arbeid Vreemdelingen, de Wet Deregulering Arbeidsrelaties, de Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs, de Wet Arbeidsmarkt in Balans, de Wet arbeids-voorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie, het Meldloket en de Herziene Detacheringsrichtlijn. 

 

13.2

Indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van haar Prestatie Arbeidskrachten inzet die kwalificeren als zelfstandig ondernemer (zzp’er), zorgt Opdrachtnemer voor deugdelijke controle van de eisen die aan zelfstandig ondernemerschap worden gesteld, waaronder een met die Arbeidskrachten af te sluiten modelovereenkomst die door de belastingdienst is goedgekeurd en het hebben van een VCA-VOL diploma. 

 

13.3

Indien Opdrachtnemer of door haar ingeschakelde derden te kwalificeren is/ zijn als uitzend-/detacheerbureau, dient zij NEN4400-1/4400-2 gecertificeerd te zijn en te zijn ingeschreven in het Handelsregister als onderneming die arbeidskrachten ter beschikking stelt (Waadi). 

 

13.4

Opdrachtnemer legt de verplichting genoemd in artikel 13.1, 13.2 en 13.3 AV als kettingbeding door naar alle door en via haar ingeschakelde (buitenlandse) derden, waaronder ook worden verstaan zelfstandig ondernemers (zzp’ers) en intermediairs die personeel leveren. Medewerkers van deze partijen worden niet gekwalificeerd als eigen personeel van Opdrachtnemer. 

 

13.5

Alle aan Opdrachtnemer gevraagde informatie wordt op eerste verzoek aan Highwoods verstrekt. 

 

13.6

Highwoods wordt in de gelegenheid gesteld te voldoen aan haar vergewisplicht om te (laten) controleren of Opdrachtnemer conform wet- en regelgeving handelt. 

 

13.7

Kosten en/of boetes die voortvloeien uit onjuiste, onvolledige en/of niet-tijdig verstrekte informatie of het niet voldoen aan de wet- en regelgeving, worden in rekening gebracht bij Opdrachtnemer. 

 

13.8

Opdrachtnemer vrijwaart Highwoods voor schade als gevolg van of in verband met het niet (volledig) nakomen van de in dit artikel bedoelde wetgeving. 

Artikel 14 Aansprakelijkheid Opdrachtnemer

14.1

Indien Opdrachtnemer of een door Opdrachtnemer ingeschakelde derde in Verzuim raakt zoals omschreven in 1.16, of anderszins schade veroorzaakt, is Opdrachtnemer jegens Highwoods aansprakelijk voor de schade die Highwoods dientengevolge lijdt. 

 

14.2

Opdrachtnemer vrijwaart Highwoods van alle aanspraken van derden, waaronder ook begrepen de Principaal. 

 

14.3

Opdrachtnemer draagt zorg voor adequate verzekering voor aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 15 AV. 

Artikel 15 Verzekering

CAR-verzekering 

 

15.1

Opdrachtnemer sluit een CAR-verzekering ten behoeve van de Prestatie. 

 

15.2

Indien Highwoods voor het werk een CAR-verzekering heeft afgesloten, is Opdrachtnemer niet automatisch medeverzekerd. 

 

15.3

Opdrachtnemer is slechts medeverzekerd indien Highwoods voorafgaand uitdrukkelijk schriftelijk toegang heeft verleend. 

 

15.4

Opdrachtnemer is uitsluitend medeverzekerd voor schade aan het betreffende werk en de daarvoor bestemde materialen of zaken die Opdrachtnemer ter uitvoering van de Overeenkomst daadwerkelijk in bewerking heeft. 

 

15.5

In geval van medeverzekering als bedoeld in artikel 15.4 AV is Opdrachtnemer uitsluitend medeverzekerd tegen schade aan het werk (Rubriek 1A) en – mits de schadeoorzaak verband houdt met de bouw – aan eigendommen van Principaal (Rubriek 1C). 

 

15.6

Opdrachtnemer is nooit medeverzekerd voor schade die valt onder andere dan de in artikel 15.5 AV genoemde rubrieken van de CAR-verzekering van Highwoods. 

 

15.7

In geval van medeverzekering als bedoeld in artikel 15.4 AV dient Opdrachtnemer bij schade het door Highwoods te betalen bedrag aan eigen risico te vergoeden. 

 

15.8

In geval van medeverzekering als bedoeld in artikel 15.4 AV behoudt Highwoods het recht om regres te halen bij (een) verzekeraar van Opdrachtnemer en/of bij Opdrachtnemer zelf. 

 

15.9

Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die niet onder de CAR-verzekering van Highwoods en/of de CAR-verzekering van de Opdrachtnemer valt en die verband houdt met de Overeenkomst. Opdrachtnemer vrijwaart Highwoods – en draagt zelf zorg voor een adequate verzekering – voor die schade. 

 

AVB-verzekering 

 

15.10

Opdrachtnemer sluit een AVB-verzekering ten behoeve van de Prestatie. 

 

15.11

Ongeacht hetgeen hieromtrent in het Bestek is bepaald of met Principaal is overeengekomen, is Opdrachtnemer verplicht zich voor ten minste 2.500.000,– (twee miljoen vijfhonderdduizend euro) per gebeurtenis inclusief gevolgschade te verzekeren en verzekerd te houden tegen wettelijke aansprakelijkheid. 

 

15.12

Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die niet onder de AVB-verzekering valt en die verband houdt met de Overeenkomst. Opdrachtnemer vrijwaart Highwoods voor die schade. 

 

WAM-verzekering 

 

15.13

Opdrachtnemer sluit een WAM-verzekering voor schade die voortvloeit uit de inzet van WAM-plichtig (werk)materieel (ook aanwezig op motorrijtuigen) dat ten behoeve van de Overeenkomst door of namens Opdrachtnemer wordt ingezet. 

 

15.14

Highwoods wordt in de WAM-polis als medeverzekerde aangewezen. 

 

15.15

Het verzekerde bedrag dient volledig beschikbaar te zijn voor het werkrisico, inclusief regiefouten van Highwoods of andere bij de bouw betrokken partijen. 

 

15.16

Onvoldoende preventie door Opdrachtnemer mag geen verval van dekking tot gevolg hebben. 

 

15.17

In de verzekering mogen geen sub-limieten zijn opgenomen. 

 

Cascoverzekering 

 

15.18

Opdrachtnemer sluit een cascoverzekering voor het in te zetten (werk)materieel. 

 

15.19

Highwoods en Principaal worden in de cascoverzekering als medeverzekerden aangewezen. De casco-verzekeraar doet daarbij afstand van regres op deze medeverzekerden. 

 

15.20

Opdrachtnemer vrijwaart Highwoods en de Principaal voor (casco)schade veroorzaakt door of aan (werk)materieel, dat eigendom is van of gebruikt wordt door Opdrachtnemer of dat door Highwoods ter beschikking is gesteld. 

 

Overige verzekeringsbepalingen 

 

15.21

Opdrachtnemer zal op verzoek van Highwoods (certificaten van) de verzekeringspolissen als in dit artikel 15 bedoeld ter beschikking stellen. 

 

15.22

Indien Opdrachtnemer haar verzekerings-verplichting niet nakomt, is Highwoods gerechtigd zelf passende verzekering(en) te regelen, voor rekening van Opdrachtnemer. 

 

15.23

Opdrachtnemer sluit zo nodig aanvullende verzekeringen, zodat de aan haar opgedragen werkzaamheden, leveringen en/of materialen bestemd voor het werk afdoende verzekerd zijn. 

 

15.24

Verzekeringsaanspraken van Partijen laten de aansprakelijkheid van Highwoods en Opdrachtnemer tegenover elkaar en tegenover derden onverlet. Schade die niet onder de dekking van een polis valt of niet (geheel) wordt vergoed, komt dus voor rekening van de aansprakelijke partij. 

 

15.25

Highwoods is gerechtigd om bedragen die in het kader van de verzekering voor rekening van Opdrachtnemer komen (niet gedekte schade en eigen risico) te verrekenen conform artikel 18.1 AV. 

Artikel 16 Ontbindingsbevoegdheid Highwoods

16.1

Highwoods is gerechtigd de Overeenkomst, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien (uit een mededeling van Opdrachtnemer blijkt dat):

 

a. Opdrachtnemer in Verzuim is geraakt; 

b. Opdrachtnemer failleert, surséance van betaling aanvraagt of onder bewind, beheer of curatele wordt gesteld; 

c. Op het vermogen van Opdrachtnemer (conservatoir of executoriaal) beslag is gelegd;

d. Opdrachtnemer haar bedrijfsuitoefening staakt; 

e. Opdrachtnemer de zeggenschap over haar onderneming aan een derde overdraagt en de uitvoering van de Overeenkomst daar-door naar het oordeel van Highwoods kan worden belemmerd. 

f. Opdrachtnemer door Overmacht langer dan dertig dagen verhinderd is de Overeenkomst na te komen; 

g. Opdrachtnemer zich niet houdt aan, of niet handelt conform de veiligheidsregels als bedoeld in artikel 26 AV. 

 

16.2

De in artikel 16.1 AV vastgelegde ontbindings-mogelijkheid laat onverlet het recht van Highwoods de Overeenkomst verder uit te (laten) voeren. 

 

16.3

Bij ontbinding van de Overeenkomst op grond van één van de in artikel 16.1 AV genoemde gronden, is Highwoods gerechtigd om de schade op Opdrachtnemer te verhalen, al dan niet door verrekening overeenkomstig artikel 18.1 AV. 

Artikel 17 Verbod overdracht en afstand rechten

17.1

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Highwoods is het Opdrachtnemer niet toegestaan om uit de Overeenkomst voortvloeiende vorderingen op Highwoods aan een derde te cederen, te verpanden of onder andere titel over te dragen. 

 

17.2

Artikel 17.1 heeft goederenrechtelijke werking als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW. 

 

17.3

Opdrachtnemer doet afstand van het retentie-recht als bedoeld in de artikelen 3:290-295 BW, tenzij Highwoods in verzuim is ten aanzien van de betaling van onbetwiste factu(u)r(en). 

 

17.4

Opdrachtnemer bedingt bij door haar in te schakelen derden dat deze derden afstand doen van de rechten bedoeld in artikel 17.3 AV. 

Artikel 18 Verrekenings- en opschortingsbevoegdheid

18.1

Highwoods is gerechtigd – al dan niet opeisbare vorderingen – op Opdrachtnemer te verrekenen, met hetgeen Highwoods aan Opdrachtnemer verschuldigd is, of met hetgeen andere Highwoods (entiteiten) aan Opdrachtnemer verschuldigd zijn. 

 

18.2

Highwoods is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, wanneer Opdrachtnemer naar het oordeel van Highwoods in gebreke is in de nakoming van de Overeenkomst. 

Artikel 19 Planning – fatale termijnen

19.1

Een in de Overeenkomst vastgelegde planning is bindend voor Opdrachtnemer. 

 

19.2

In de planning genoemde data gelden voor Opdrachtnemer als fatale termijnen. 

 

19.3

Partijen voeren tijdens de uitvoering van de Overeenkomst tijdig overleg over eventuele gewenste of noodzakelijke wijzigingen van de planning. 

 

19.4

Indien wijziging als bedoeld in artikel 19.3 aan de orde is, stellen Partijen de planning opnieuw vast. 

Artikel 20 Garantie

20.1

Opdrachtnemer geeft garantie op de Prestatie, zoals bepaald in de Overeenkomst, of zoals die voortvloeit uit de voor de Prestatie relevante wet- en/of regelgeving. 

 

20.2

Indien met Opdrachtnemer geen garantieregeling is overeengekomen en ook overigens geen garantieregeling (door Principaal) is bepaald, gelden de garantieregels van SWK. 

 

20.3

Ongeacht of dit in de Overeenkomst is vastgelegd, valt onder de garantieverplichting van Opdrachtnemer ook vergoeding van schade of kosten die samenhangen met een garantieaanspraak. 

 

20.4

Gebreken die onder de garantie vallen en binnen de garantietermijn aan Opdrachtnemer zijn gemeld, worden door Opdrachtnemer uiterlijk binnen twee weken na melding verholpen. 

 

20.5

Tenzij er sprake is van Overmacht aan de kant van Opdrachtnemer, worden garantieaanspraken die niet binnen de in artikel 20.4 AV genoemde termijn zijn verholpen, door Highwoods verholpen. Alle schade wordt dan verhaald op Opdrachtnemer. 

 

20.6

In geval van (dreigend) faillissement van Opdrachtnemer is Highwoods gerechtigd om een door haar in redelijkheid te bepalen bedrag – van tenminste 5% van de Opdrachtsom – op de Opdrachtsom in mindering te brengen, als financiële compensatie 

Artikel 21 Auteursrecht en gebruik documenten

21.1

Documenten en/of gegevensdragers die Highwoods aan Opdrachtnemer verstrekt, blijven eigendom van Highwoods. De documenten mogen door Opdrachtnemer niet worden gekopieerd of aan derden ter hand worden gesteld, tenzij voor de Prestatie noodzakelijk.

 

21.2

Gegevensdragers en documenten zullen door Opdrachtnemer op eerste verzoek worden gewist of aan Highwoods geretourneerd. 

 

21.3

Opdrachtnemer vrijwaart Highwoods voor aanspraken van derden wegens inbreuk op auteurs- en/of octrooirechten in het kader van uitvoering van de Overeenkomst. 

 

21.4

Indien Opdrachtnemer in het kader van (digitale) publicaties gebruik wenst te maken van informatie over Highwoods of over projecten van Highwoods, wordt daarvoor vooraf toestemming gevraagd. 

Artikel 22 Tekeningen, BIM, elektronisch gegevens-uitwisselingssysteem

22.1

Indien Opdrachtnemer modellen, tekeningen en berekeningen verzorgt, moeten detailleringen voldoen aan model basis ILS en BIM protocol, details en tekeningen aan SBR detail-normeringen. 

 

22.2

Ongeacht goedkeuring door Highwoods, blijft Opdrachtnemer aansprakelijk voor door of namens Opdrachtnemer verzorgde tekeningen en berekeningen. 

 

22.3

Opdrachtnemer zal op eerste verzoek alle elektronische gegevens betreffende diens Prestatie voor zijn rekening aan Highwoods ter beschikking te stellen, op een door Highwoods aan te geven (digitale) gegevensdrager en in een door Highwoods te bepalen formaat (met in geval van REVIT en autocad opgaaf van plot-styles). 

 

22.4

Indien de Prestatie in BIM moet worden uitgevoerd, handelt Opdrachtnemer conform het BIM-protocol van Highwoods, dat dan als bijlage aan de Overeenkomst wordt gehecht. 

 

22.5

Opdrachtnemer zal op verzoek een elektronisch gegevens-uitwisselingssysteem (EDI) reali-seren en onderhouden, dat compatibel is met het (IFC) systeem van Highwoods. 

 

22.6

Partijen beschouwen informatie die via het EDI is verzonden en/of gedeeld, als schriftelijke communicatie. 

 

22.7

Via EDI door Opdrachtnemer gedeelde informatie en/of documenten mogen door Highwoods worden opgeslagen, geprint en gekopieerd. 

Artikel 23 Materialen, beproevingen

23.1

Indien bouwstoffen moeten worden gekeurd (al dan niet in het kader van de Wkb), slaat Opdrachtnemer deze op zodat keuring kan plaatsvinden. Aflevering van deze bouwstoffen kan slechts plaatsvinden na goedkeuring. 

 

23.2

Highwoods heeft het recht om tijdens de uitvoering van de Overeenkomst een proef-stuk/proefopstelling te verlangen, onderdelen of materialen te bemonsteren en/of te testen. 

Artikel 24 Meer- en minderwerk

24.1

Eventueel meer- of minderwerk dient voorafgaand aan de uitvoering door Opdrachtnemer aan Highwoods te worden gemeld, inclusief de gevolgen voor prijs en planning. 

 

24.2

Uitvoering van meerwerk kan pas plaatsvinden nadat Opdrachtnemer schriftelijk Opdracht heeft verkregen van Highwoods. 

 

24.3

Meerwerk wordt separaat gefactureerd, conform het in artikel 10 AV bepaalde. 

Artikel 25 Werkterrein Opdrachtnemer

25.1

Opdrachtnemer neemt voorafgaand aan de uitvoering van de Prestatie kennis van de feitelijke staat van het Werkterrein. Eventuele belemmeringen meldt Opdrachtnemer voorafgaand aan de uitvoering schriftelijk aan Highwoods. 

 

25.2

Wanneer Opdrachtnemer geen belemmeringen heeft gemeld, wordt Opdrachtnemer geacht het Werkterrein te hebben geaccepteerd. 

 

25.3

Indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst materiaal of (werk)materieel gebruikt dat door Highwoods ter beschikking is gesteld, is Opdrachtnemer verantwoordelijk voor juist gebruik en voldoende onderhoud. Bij beschadigingen, vermissing en/of diefstal is Opdrachtnemer aansprakelijk voor de schade. 

Artikel 26 Veiligheid

26.1

Opdrachtnemer treft maatregelen met betrekking tot de veiligheid, het welzijn en de gezondheid van personen conform wet- en regelgeving en de stand van de techniek en wetenschap, voor zover van toepassing op de Overeenkomst en/of de Prestatie. 

 

26.2

Het op het werk door Opdrachtnemer gebruikte materiaal of (werk)materieel dient te voldoen aan de daaraan op grond van vigerende wet- en regelgeving te stellen eisen. Opdrachtnemer legt op verzoek keurings-bewijzen over aan Highwoods. 

 

26.3

Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor instructie en adequaat toezicht op veilig en gezond werken. 

 

26.4

Tenzij anders overeengekomen, draagt Opdrachtnemer zorg voor de benodigde arbeidsmiddelen, waaronder de gebruikelijke Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM).

 

26.5

Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat tijdens de uitvoering van de Prestatie een Nederlands sprekende persoon aanwezig is. De naam van deze persoon dient bekend te zijn bij de uitvoerder van Highwoods. 

 

26.6

Opdrachtnemer zet voor het uitvoeren van de Prestatie uitsluitend bevoegde, gecertificeerde en/of gediplomeerde personen in. 

 

26.7

Opdrachtnemer neemt kennis van het Highwoods Bouwplaatsreglement, het ProjectManagement Plan en/of V&G-plan van Highwoods en conformeert zich daaraan. Opdrachtnemer maakt voor haar eigen werkzaamheden een (deel)V&G-plan. 

 

26.8

Opdrachtnemer werkt mee aan de inventarisatie van risico’s die gepaard gaan met de uitvoering van de Prestatie en het treffen van afdoende maatregelen om deze risico’s weg te nemen conform de arbeids-hygiënische strategie. 

 

26.9

Opdrachtnemer meldt ongevallen direct aan Highwoods en stelt hiervan een ongevalsrapport op. Dat rapport wordt binnen 24 uur aan Highwoods verstrekt. Bij deze melding, althans zo spoedig mogelijk, moet de duur van het verzuim (in kalenderdagen), als maat voor de ernst van het ongeval worden opgegeven. 

 

26.10

In geval van boetes en/of strafmaatregelen (stillegging werk) die worden opgelegd aan Highwoods en/of Principaal in verband met het door of namens Opdrachtnemer niet naleven van V&G-regels, wordt de schade verhaald op Opdrachtnemer. 

 

26.11

Opdrachtnemer zal zich maximaal inspannen om de veiligheid van Arbeidskrachten te waarborgen en het veiligheidsbewustzijn te vergroten. Tevens stimuleert Opdracht-nemer dat alle betrokkenen proactief handelen ten aanzien van veiligheid. Opdrachtnemer ziet er op toe dat Arbeidskrachten en/of door Opdrachtnemer ingeschakelde leveranciers zich gedragen volgens de veiligheidsregels en tool-boxen van Highwoods. 

 

26.12

Opdrachtnemer neemt deel aan de specifieke veiligheidsintroductie, veiligheidsinstructies, bijeenkomsten en trainingen die op veiligheidsgebied worden georganiseerd door Highwoods. 

 

26.13

Opdrachtnemer voorziet in bedrijfshulpverlening voor Arbeidskrachten. Er dient minimaal één BHV-er aanwezig te zijn. Als dit niet mogelijk is, dan dient hierover afstemming plaats te vinden met de uitvoerder van Highwoods. 

Artikel 27 Milieu en duurzaamheid

27.1

Opdrachtnemer is verantwoordelijk en aansprakelijk voor deugdelijke afvoer en/of verwerking van (rest-)materialen en afval. Opdrachtnemer vrijwaart Highwoods voor alle aanspraken van derden hieromtrent. 

 

27.2

Opdrachtnemer neemt maatregelen om beschadiging en/of vervuiling op of aan het werk te voorkomen. 

 

27.3

Highwoods is gecertificeerd voor ISO 14001, CO2-Prestatieladder. Elke vijf jaar herijkt Highwoods haar CO2 reductiedoelstellingen. Opdrachtnemer levert een proactieve bijdrage aan deze doelstellingen, ten aanzien van de reductie van het verbruik van fossiele brandstoffen en elektriciteit. 

 

27.4

Highwoods heeft als doelstelling afvalvrij te zijn in 2025 en verwacht van Opdrachtnemer een proactieve houding om deze doelstelling te bereiken. 

 

27.5

Indien de Prestatie FSC- of PEFC gecertificeerd hout of houtproducten betreft, vermeldt Opdrachtnemer op de leveringsbon en op de factuur het Chain of Custody (CoC)-nummer en specificeert zij op de leveringsbon de levering (in aantal en omvang). Na uitvoering van de Prestatie verstrekt Opdrachtnemer een overzicht van de leveringen en specificaties. Tussentijdse wijzigingen in productgroepen en/of CoC-nummer meldt Opdrachtnemer onmiddellijk schriftelijk aan Highwoods. 

 

27.6

Wanneer hout van buiten de EU (onder EUTR) wordt geleverd, geeft Opdrachtnemer Highwoods te allen tijde inzage in de herkomst van het hout (waaronder de identificatie van het materiaal/product, plaats van oogst en oogstconcessie). Wanneer hout van binnen de EU wordt geleverd geldt deze inzageverplichting uitsluitend wanneer derden gemotiveerd aantonen dat het door Opdrachtnemer geleverde hout(product) afkomstig zou kunnen zijn van een controversiële bron. 

27.7

Opdrachtnemer handelt in overeenstemming met de zogenoemde Ladder van Lansink. Highwoods stuurt op reststromen die op hetzelfde niveau of hoger kunnen worden hergebruikt. Vanaf stap D en lager beschouwt Highwoods als afval. 

 

27.8

Van Opdrachtnemer wordt een proactieve houding verwacht om in processen en producten waar zij invloed op heeft, zoveel mogelijk met hernieuwbare grondstoffen en materialen te werken en waar mogelijk grondstoffen en materialen in te zetten die zich lenen voor hoogwaardig hergebruik. 

 

27.9

Ten aanzien van het voorkomen en het verminderen van de milieubelasting van haar bedrijfsvoering, wordt van Opdrachtnemer continue aandacht verwacht voor reductie van emissies, geluid, afval en energie -en brandstofverbruik, door de inzet van hernieuwbare energie, zoals wind en/of zonne-energie. Opdrachtnemer kan gevraagd worden om haar beleid en doelstellingen t.a.v. milieubelasting te duiden. Op verzoek van Highwoods stelt de Opdrachtnemer rapportages ter beschikking die inzage geven in de voortgang op reductiedoelstellingen. 

Artikel 28 Werkterrein – Digitaal bouwplaats-registratiesysteem

28.1

Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat de verplichting zich te conformeren aan het Digitaal bouwplaats-registratiesysteem aan iedere volgende partij in de bouwketen wordt doorgelegd, zodat duidelijk is welke partijen en Arbeidskrachten op de bouwplaats aanwezig zijn en wat hun onderlinge verhouding is. 

 

28.2

Opdrachtnemer zorgt ervoor dat een Arbeidskracht – vóór de start van de werkzaamheden – aangemeld is. Alle vereiste documenten en/of gegevens dienen vóór de start van de werkzaamheden te zijn ingevoerd in het Digitaal bouwplaats-registratiesysteem. 

 

28.3

Arbeidskrachten die niet volledig en tijdig zijn aangemeld, wordt de toegang tot de bouwplaats geweigerd. 

 

28.4

Opdrachtnemer zorgt ervoor dat Arbeidskrachten altijd een geldig paspoort en/of identiteitskaart bij zich hebben en – indien van toepassing – een document voorzien van een geldige aantekening voor recht op arbeid in Nederland. 

 

28.5

Opdrachtnemer zorgt ervoor dat Arbeidskrachten bekend zijn met en zich houden aan de aanmeldprocedure van het Digitaal bouwplaats-registratiesysteem. 

 

28.6

Opdrachtnemer verleent alle medewerking aan controle op naleving van het digitale bouwplaats-registratiesysteem. 

 

28.7

Opdrachtnemer vrijwaart Highwoods voor schade als gevolg van het niet (volledig) nakomen van de in dit artikel bedoelde wetgeving. 

 

28.8

Bij startgesprekken, eventuele 10-minutengesprekken en tijdens de uitvoering draagt Opdrachtnemer zorg voor een vertegen-woordiger. Deze vertegenwoordiger moet bekend zijn bij de uitvoerder van Highwoods.

Artikel 29 Onderhoudstermijn

29.1

Tenzij anders overeengekomen, is de onder-houdstermijn voor bouwkundig werk 6 maanden en voor installatiewerk 12 maanden. 

 

29.2

Opdrachtnemer handelt in de onderhouds-termijn voorkomende gebreken binnen twee weken na melding af. 

 

29.3

Tenzij sprake is van Overmacht aan de kant van Opdrachtnemer, worden gebreken die niet binnen de in artikel 29.1 AV genoemde termijn zijn verholpen, door Highwoods verholpen. Alle schade wordt dan verhaald op Opdrachtnemer. 

Artikel 30 Gedragscode Highwoods

30.1

Opdrachtnemer handelt bij de uitvoering van de Overeenkomst in overeenstemming met en conformeert zich aan de Gedragscode van Bouwend Nederland en de door Highwoods gehanteerde gedragscode.

Artikel 31 Taal

31.1

De Nederlandstalige tekst van de AV vormt de enige authentieke tekst. Bij afwijking tussen de Nederlandstalige tekst en een vertaling in een buitenlandse taal, prevaleert de Nederlandstalige tekst.